ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดทำแอปพลิเคชัน โออิชิ คลับ ("แอปพลิเคชัน") ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ใน การเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทางการขาย, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด, การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ("สมาชิก") และผู้เยี่ยมชมทั่วไป ("ผู้ชม") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ตลอดจนการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หากท่านได้กดตกลงใช้ และเข้าชมแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าท่านให้ความยินยอมและยอมรับโดยสมัครใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากแอปพลิเคชันนี้โดยทันที
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 1. 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก และเข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน ก่อนร่วมกิจกรรม
 2. 2. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง ด้วยข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง และข้อมูลการติดต่อที่ยังใช้งานอยู่ปัจจุบันเท่านั้น เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลสมาชิกในกรณีแลกรับของรางวัลต่างๆ ได้
 3. 3. ผู้ใช้งานสามารถมีบัญชีสมาชิก โออิชิ คลับ ได้ 1 บัญชีเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่า มีการสร้างบัญชีที่ตัวตนผู้ใช้งานซ้ำกันกับที่มีอยู่เดิม หรือสร้างอีเมลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (สแปมเมล) บัญชีดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ ไม่สามารถแลกรับของรางวัลได้ รวมถึงโออิชิ พอยท์ ที่ถูกใช้งานไปแล้วจะไม่สามารถโอนกลับคืนสู่บัญชีได้
 4. 4. สมาชิกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราโออิชิ กรีนที, โออิชิ แบล็คที, โออิชิ ชาคูลล์ซ่า, โออิชิ โกลด์, จับใจ ที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบขวดพลาสติก PET, กล่อง UHT และกระป๋อง (ยกเว้นแบบขวดแก้ว) ทุกรสชาติที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before) หลังวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และในกล่องลังโออิชิ ขนาด 350 มล. ที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before) หลังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป การแสดงสัญลักษณ์วัน เดือน ปี สามารถสังเกตได้ด้านข้างขวด, บนกล่อง UHT หรือ ด้านล่างกระป๋อง แล้วนำรหัสใต้ฝา, ข้างกล่อง UHT (จำนวน 10 หรือ 12 หลัก เป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษร) หรือที่ใต้ห่วงเปิดกระป๋อง (จำนวน 10 หลัก เป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษร) มาสะสมเป็นโออิชิ พอยท์ บนแอปพลิเคชัน โดยแต่ละรหัสสามารถส่งร่วมรายการได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. 5. โออิชิ พอยท์ ที่สมาชิกได้รับสามารถนำไปรับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไข และกำหนดระยะเวลาของแต่ละแคมเปญที่มีการประกาศให้ทราบบนแอปพลิเคชันเท่านั้น โดยไม่สามารถโอน โออิชิ พอยท์ ให้แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบัญชีอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โออิชิ พอยท์ เป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. 6. โออิชิ พอยท์ ที่สมาชิกได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 ปี หลังจากได้รับ โออิชิ พอยท์ เข้าสู่บัญชี หากยังมี โออิชิ พอยท์ สะสมอยู่ในบัญชีของสมาชิกหลังวันหมดอายุที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือยกเลิก โออิชิ พอยท์ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หรือทราบถึงจำนวน โออิชิ พอยท์ ที่จะหมดอายุลง
 7. 7. บริษัทฯ มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตรา หรือจำนวน โออิชิ พอยท์ ที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการพิมพ์รหัสใต้ฝาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราโออิชิ และการร่วมกิจกรรมต่างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. 8. สมาชิกสามารถสะสม โออิชิ พอยท์ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
 9. 9. หากส่งรหัสซ้ำ หรือไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง ขอระงับสิทธิ์บัญชีสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในการเข้าร่วมในวันนั้น และจะสามารถเข้าร่วมได้อีกครั้งในวันถัดไป
 10. 10. บริษัทฯ จะเป็นผู้สร้างและประกาศแคมเปญลงบน แอปพลิเคชัน เพื่อให้สมาชิกแลกรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้แคมเปญแต่ละแคมเปญอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสมาชิกเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของแคมเปญ
 11. 11. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกคำขอแลกรับรางวัลของสมาชิกได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดอันเป็นผลให้ข้อมูลของแคมเปญถูกแสดงผิดไป ในกรณีการยกเลิกคำขอแลกรับรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการคืน โออิชิ พอยท์ ให้แก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวน ทั้งนี้จะไม่มีการคืนให้เป็นตัวเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ
 12. 12. กรณีของรางวัลเป็นลักษณะการจัดส่ง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปยังชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่งตามที่สมาชิกระบุในขั้นตอนการแลกรับรางวัลและประมูลรางวัล โดยรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิกเฉพาะที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น สมาชิกจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองทุกครั้งก่อนยืนยันการแลกของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากของรางวัลจัดส่งไปไม่ถึงผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานกรอกที่อยู่ผิด
 13. 13. กรณีของรางวัลที่ได้รับมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท สมาชิกจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) โดยบริษัทฯ จะติดต่อสมาชิกผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมาชิกลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีสมาชิกจริง หากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่สมาชิก และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น โออิชิ พอยท์ หรือเงินสดได้
 14. 14. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถจำหน่าย แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
 15. 15. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการสนับสนุน ส่งเสริมในกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ (สำหรับแอปพลิเคชัน)
โออิชิสปาร์คจอยสุดฟิน สดชื่นสุดฟัน
ระยะเวลากิจกรรม:
แลกสิทธิ์ลุ้น ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
วิธีการร่วมกิจกรรม :
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราโออิชิ กรีนที,โออิชิ โกลด์,ชาคูลล์ซ่า,จับใจ (ยกเว้นแบบขวดแก้ว) และผลิตภัณฑ์แบบกล่อง UHT ทุกขนาดทุกรสชาติ
  • รหัสในผลิตภัณฑ์แบบขวด , แบบกล่อง UHT และแบบกระป๋อง จะได้รับ 1 OISHI POINT
  • รหัสในผลิตภัณฑ์โออิชิ โกลด์แบบขวดจะได้รับ 2 OISHI POINT
 2. ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขและข้อกำหนด และเข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน โออิชิ คลับ ก่อนร่วมกิจกรรม
 3. ส่งรหัสชิงโชคใต้ฝาหรือในกล่องผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการส่งรหัส Mobile Application OISHI CLUB โดยกรอก ชื่อ และ นามสกุล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่อีเมล์ และ รหัสชิงโชคใต้ฝาหรือในกล่องผลิตภัณฑ์ ลงในช่องว่างที่ระบุแล้ว เลือกรางวัล จากนั้นกดส่งรหัส ( 1 รหัสใต้ฝาเท่ากับ OISHI POINT ตามที่กำหนด ) มาเพื่อลุ้นรางวัล
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัล 1 OISHI POINT เท่ากับ 1 สิทธิ์ ( ไม่จำกัดสิทธิ์ร่วมสนุกต่อ 1 ท่าน )
 5. เมื่อแลกสิทธิ์ลุ้นแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
 6. ต้องส่งรหัสและกดใช้แต้มในการชิงรางวัลภายในช่วงเวลาที่กำหนด
รายละเอียดการลุ้นรางวัล
มีกำหนดการจับรางวัล 4 ครั้ง 2 ประเภท แบ่งตามกำหนดเวลาที่ผู้ร่วมรายการส่งรหัสเข้ามาชิงโชค ดังนี้
ประเภทที่ 1
 1. รางวัลทริป 5 วัน 3 คืน ที่ประเทศญี่ปุ่นกับเจมีไนน์-โฟร์ท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 170,000 บาท
 2. รางวัล iPhone 15 ความจุ 128 GB จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท
 3. รางวัลทองคำ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 4. รางวัล Apple Airpods Max จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท
 5. รางวัล รถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Fazzio จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 56,000 บาท
จับ 4 ครั้ง ได้แก่
 • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. กำหนดจับรางวัลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567, เวลา 16.00 น. ประกาศผล เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. กำหนดจับรางวัล วันที่ 29 มีนาคม 2567, เวลา 16.00 น. ประกาศผล เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. กำหนดจับรางวัล วันที่ 30 เมษายน 2567, เวลา 16.00 น. ประกาศผล เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.00 น. กำหนดจับรางวัล วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ประกาศผล เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ประเภทที่ 2
1.รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 699,999 บาท รวมมูลค่า 1,399,998.00 บาท
จับ 2 ครั้ง ได้แก่
 • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. กำหนดจับรางวัลวันที่ 29 มีนาคม 2567, เวลา 16.00 น. ประกาศผล เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. กำหนดจับรางวัลวันที่ 31 พฤษภาคม 2567, เวลา 16.00 น. ประกาศผล เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการประกาศชื่อผู้โชคดี :
ประกาศชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดี ทาง www.facebook.com/oishidrinkstation และ Mobile Application ‘OISHI CLUB’ เวลา 20.00 น. ของวันที่จับรางวัล เป็นต้นไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : OishiDrinkStation
กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ:
 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรายงานตัวพร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ Passport ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ระบุชื่อที่อยู่ตรงตามที่กรอกไว้บน Mobile Application OISHI CLUB เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ในวันและเวลาทําการ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผล ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบิดา มารดา และ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนำสูติบัตรของเด็กมาแสดง พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองมาแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.) ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี กรณีผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลและให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับอื่นต่อไป
 2. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 3. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลอื่น ๆ ไปตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เหลืออยู่ โดยคณะกรรมการจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปแทน
 4. ผู้ร่วมรายการจะต้องรับทราบและยินยอมให้ บจก.โออิชิ เทรดดิ้ง และ บจก.ไทยลัคกี้ดรอว์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ “โออิชิ สปาร์คจอยสุดฟิน สดชื่นสุดฟัน” อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
 5. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และ สิ้นสุด
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 8. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด และ บริษัทในเครือฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 9. กติกาการตัดสิน บริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดกองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 10. ผู้ร่วมรายการจะต้องรับทราบและยินยอมให้ บจก. โออิชิ เทรดดิ้ง , บจก.ไทยลัคกี้ดรอว์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตามที่จำเป็นเท่านั้น อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
 11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัล หาก พบว่าผู้โชคดีหรือผู้ติดตาม พบการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้โชคดีและผู้ติดตามจะต้องส่งผลการตรวจ ATK ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 3 วัน หากผู้โชคดีและผู้ติดตาม พบการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ แต่ สามารถโอนสิทธิ์การเดินทางดังกล่าวให้กับ ครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันเท่านั้น
 12. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน